top of page

Računovodstvo

image_edited.png

Računovodstvo je obvezni kolegij na 2. godini (zimski semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene. Za prolaz na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 50% (minimalno 35 bodova).

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Razvrstavanje imovine, kapitala i obveza

  • Sastavljanje početne bilance

  • Određivanje utjecaja poslovnih promjena na računovodstvenu jednadžbu

  • Knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige

  • Sastavljanje zaključne bilance i računa dobiti i gubitka

Priprema za 2. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Računovodstveno evidentiranje dugotrajne imovine

  • Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne imovine

  • Korektivna knjiženja na kraju obračunskog razdoblja

  • Sastavljanje računa dobiti i gubitka

Priprema za završni ispit traje 4 školska sata.

bottom of page