top of page

Osnove poduzetništva

image_edited.png

Osnove poduzetništva je obvezni kolegij na 1. godini (zimski semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Dva kolokvija zajedno sa aktivnosti na nastavi nose 70% ocjene:

  1. kolokvij + aktivnost (1. ishod učenja): 30 + 5 = 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

  2. kolokvij + aktivnost (2. ishod učenja): 30 + 5 = 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 17,5 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 3 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Amortizacija 

  • Kratkotrajna imovina 

  • Zamjena zastarjele opreme

Priprema za 2. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Kapaciteti

  • Kalkulacije

  • Troškovi

bottom of page