top of page

Međunarodna ekonomija

image_edited.png

Međunarodna ekonomija je obvezni kolegij na 3. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno sa seminarom i testovima nose 60% ocjene:

  1. kolokvij + seminar i test (1. ishod učenja): 25 + 5 bodova = 30 bodova  (minimalno 15 bodova)

  2. kolokvij + seminar i test (2. ishod učenja): 25 + 5 bodova = 30 bodova (minimalno 15 bodova)

Završni ispit + seminar i test (3. i 4. ishod učenja) nose 40% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 20 bodova) iz svakog ishoda.

​​Priprema za 1. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Osnovni pojmovi u ekonomiji

  • Teorije međunarodne razmjene

Priprema za 2. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Vanjskotrgovinska politika i instrumenti vanjskotrgovinske politike

Priprema za završni ispit traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Devizni tečaj

  • Platna bilanca

bottom of page