top of page

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

image_edited.png

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje je obvezni kolegij na 1. godini (zimski semestar) diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija (60%) i 2 testa (10%) koji zajedno nose 70% ocjene:

  1. kolokvij i 1. test (1. ishod učenja): 30 + 5 = 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

  2. kolokvij i 2. test (2. ishod učenja): 30 + 5 = 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Matematička formulacija problema linearnog programiranja

  • Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja

  • Analiza osjetljivosti problema linearnog programiranja

Priprema za 2. kolokvij traje 5 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Model jednostavne linearne regresije

  • Model višestruke linearne regresije

  • Nelinerani regresijski modeli

bottom of page