top of page

Matematika za ekonomske i financijske analize

image_edited.png

Matematika za ekonomske i financijske analize (MEFA) je obvezni kolegij na 1. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene:

 1. kolokvij (1. ishod učenja): 40 bodova (minimalno 20 bodova)

 2. kolokvij (2. ishod učenja): 30 bodova (minimalno 15 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Parcijalne derivacije

 • Ekstremi funkcija više varijabli

 • Uvjetni ekstremi (Lagrangeov multiplikator)

 • Parcijalna i križna elastičnost

 • Homogenost

 • Diferencijalne jednadžbe.

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Jednostavni kamatni račun

 • Složeni kamatni račun

 • Post/prenumerando uplate/isplate

 • Kontinuirano ukamaćivanje

 • Vječna renta

 • Zajam

bottom of page