top of page

Računovodstvo

Računovodstvo je  obvezni kolegij na 2. godini (zimski semestar) sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Bodovi (70 bodova) su podijeljeni na sljedeći način:

 • dva kolokvija (2 x 24%)

 • aktivnost na nastavi (6%)

 • domaća zadaća (6%)

 • računski zadatak (10%)

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

Završni ispit nosi 30% i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15 bodova.

​​Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Osnovne računovodstvene kategorije

 • Temeljni financijski izvještaji

 • Sastavljanje početne bilance

 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima stanja (aktiva i pasiva)

 • Utjecaj poslovnih promjena na bilancu i sastavljanje zaključne bilance

Priprema za 2. kolokvij i računski zadatak traje 10 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima uspjeha (troškovi, rashodi i prihodi)

 • Kalkulacije

 • Sastavljanje računa dobiti i gubitka

 • Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

 • Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

Priprema za završni ispit traje 4 školska sata.

bottom of page