top of page

Matematika

image_edited.png

Matematika je obvezni kolegij na 1. godini (zimski semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene:

 1. kolokvij (1. ishod učenja): 50 bodova (minimalno 25 bodova)

 2. kolokvij (2. ishod učenja): 20 bodova (minimalno 10 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 10 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Derivacije

 • Ekonomske funkcije

 • Primjena derivacija u ekonomiji

 • Limesi

 • Domena funkcije

 • Kompozicija i inverz funkcije

 • Integrali

Priprema za 2. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Sustavi linearnih jednadžbi

 • Matrice

bottom of page